Základní umělecká škola

Koncepce a rozvoj řízení

Prostorové a materiální vybavení školy

Základní umělecká škola Jana Štursy Nové Město na Moravě je od letošního školního roku umístěna v rekonstruované budově bývalé VZP na Bradyových č. 16. Budovu koupilo po rozhodnutí zastupitelů město Nové Město na Moravě v roce 2016 právě pro potřeby ZUŠ. Tím se po dlouholetém čekání splnil sen učitelů a žáků školy o důstojných prostorách. Rekonstrukce se uskutečnila v neobyčejně krátké době (leden až srpen 2019) a 10. září už žáci zahájili školní rok v novém. Projekt, na kterém nám bylo umožněno úzce spolupracovat, byl vypracován dle prostorových možností velmi zdařile a splnil téměř vše podle našich požadavků. Máme teď jednou z nejkrásnějších škol, když ne v republice, tak jistě v kraji Vysočina.

V jedné budově společně působí všechny čtyři obory. Hudební obor má 12 tříd pro individuální výuku. Některé jsou trochu menší, než bychom si představovali, ale museli jsme respektovat dané prostorové možnosti. Naopak třída pro hudební nauku je nadstandartní a je zde dostatek místa i pro pohybové aktivity. Hudební obor má dále k dispozici orchestrální sál, který slouží jako zkušebna pro dechový orchestr a ostatní soubory. K dispozici je i zvuková režie s možností nahrávání. Taneční obor má u sálu šatny a sprchy, součástí je kabinet a sklad na kostýmy. Literárně dramatický obor má také vlastní sál, třídu na výuku, kabinet a dále šatny se sprchami. I výtvarný obor je dispozičně zajímavý. Ateliér, keramická dílna a grafická učebna je v podkroví. Místo zbylo na sklad a ve zvláštní místnosti s odvětráním je umístěna keramická pec. V přízemí se nabídla plocha bývalých garáží pro koncertní sál. Vešla se i šatna a malý bar. Velikou výhodou je zvláštní vchod do sálu. Diváci nemusí procházet školou a není tak narušena ostatní výuka. Sál je vybaven základní světelnou i zvukovou technikou. Hlediště je s mírnou elevací, rodiče vidí výkony svých dětí velmi dobře.
Budova se povedla i po akustické stránce. Například atrium je zároveň skvělým koncertním prostorem. Také neprůzvučnost mezi třídami je na dobré úrovni a učitelé se při výuce navzájem neruší.

Zbývá nám samozřejmě ještě několik věcí, které musíme dořešit. Nábytek jsme museli z větší části použít ze starých prostor a nyní je před námi jeho postupná modernizace. Aktuálně chybí dataprojektory do učeben VO a LDO, do učebny hudební nauky plánujeme pořídit interaktivní tabuli, která už je všude naprostou samozřejmostí. Také bychom rádi pořídili pro výuku hromadných předmětů tablety nebo notebooky. Zvuková režie zatím čeká na mikrofony, odposlechové reproduktory a PC.

Jinak je škola plně funkční. Ve všech třídách je počítač s připojením na internet, dokumentace je vedena v elektronické podobě v softwaru „Klasifikace“. Máme k dispozici hudební nástroje, do kterých rodiče nemohou vzhledem k vysoké ceně investovat. Žákům je v případě potřeby pronajímáme. Hudební obor se podařilo vybavit ne zcela standardními hudebními nástroji, které umožňují učitelům rozšíření výuky – např. spinet nebo digitální varhany. Pořídily se nástroje pro dechové oddělení (tuba, basklarinet, fagotino) a bicí oddělení (xylofon, vibrafon, zvony, tympány, elektronický buben Korg Wavedrum WDX Global Edition). S pomocí zřizovatele a dotace kraje Vysočina bylo do sálu zakoupeno křídlo. V loňském roce jsme za pomoci stejné dotace pořídili profesionální akordeon značky Pigini. V letošním roce 2019 jsme podávali žádost o dotaci na klasickou španělskou kytaru Paulino Bernabe M20 Spruc. V současné době čekáme na vyjádření, zda jsme byli s žádostí úspěšní.

Personální oblast

V současné době je na ZUŠ 22 pedagogů, ekonomka a 3 provozní zaměstnanci. Před několika lety došlo ke generační obměně. Kolektiv je, co se týká počtu mužů a žen, vyvážený, věkový průměr je 40 let. Výhledově je personální oblast stabilní. Do školy se vrací jako učitelé i bývalí žáci, škola zaměstnává 6 svých absolventů. K důchodovému věku se blíží pouze tři učitelé. Většina pedagogických pracovníků má požadovanou odbornou kvalifikaci. Na podporu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a Teambuildingu chceme využít dotační výzvu Šablony II. Z této dotační výzvy je dle dotazníku pro pedagogy zájem o výuku cizích jazyků. Někteří učitelé se nad rámec školy věnují metodice výuky (metodické semináře v rámci soutěžních přehlídek, účast v porotách, tvorba vzdělávacích programů) a pracují v krajských a národních uměleckých radách. Silnou stránkou našeho pedagogického sboru je mezioborová spolupráce a přátelská atmosféra.

Výchovně vzdělávací oblast

Ve škole studuje v současné době 590 žáků. Vzdělávací program školy je realizován v souladu s rozhodnutím o zařazení do sítě škol. Výuka probíhá v jednotlivých oborech podle ŠVP, který je dle potřeb pravidelně aktualizován. Přibyla studijní zaměření hra na violoncello, kontrabas a fagot. Co se týká vybavení, je do budoucna počítáno i s novým studijním zaměřením Elektronické zpracování hudby a Zvuková tvorba. Tento obor je na ZUŠ nový a zatím není dost učitelů s potřebnou kvalifikací. Rádi bychom takového učitele získali. V tomto oboru se na vysokých školách vzdělávají dva naši bývalí žáci, které bychom rádi v tomto směru angažovali.

ŠVP umožňuje každé škole se jasně profilovat a konkretizovat výchovně vzdělávací obsah. Jde o vymezení postupů, činností, aktivit, pravidel a příležitostí pro žáky. Do školního vzdělávacího programu můžeme zasahovat, obměňovat ho podle toho, co momentálně skladba žáků potřebuje, a co může pedagogický sbor nabídnout. Vytvořili jsme vzdělávací program, kde se mohou realizovat jak žáci, tak učitelé. Je možnost vybrat si z různých zaměření. Vzdělávání na naší škole směřuje k individuálnímu rozvoji jedince i ke skupinové tvorbě. U tanečního, výtvarného a literárně-dramatického oboru je kladen důraz na kolektivní tvorbu v jednotlivých ročnících i napříč studijními skupinami. V hudebním oboru mají žáci možnost začlenit se do nejrůznějších hudebních těles. V souvislosti se změnou financování škol, které se chystá, bychom chtěli v hudebním oboru ještě více podpořit souborovou hru a v tanečním oboru zavést ve větší míře klavírní korepetice, které rozvíjejí pohybovou fantazii dětí.

Z projektu Šablony II. bychom rádi podpořili tyto aktivity:

  • tandemová výuka v ZUŠ
  • zapojení odborníka z praxe do výuky ZUŠ
  • projektový den ve škole
  • projektový den mimo školu
  • sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/ školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv
  • komunitně osvětová setkávání
  • nové metody ve výuce v ZUŠ
  • zapojení ICT technika do výuky v ZUŠ

Jedním z hlavních cílů je podchytit a vzdělávat nadané jedince a odborně je připravit buď na neprofesionální uměleckou činnost nebo na studium na středních a vysokých školách uměleckého nebo pedagogického směru (v současné době studuje na těchto školách poměrně velké množství našich absolventů).

Velkým přínosem pro umělecký růst našich žáků jsou soutěže. Každoročně se účastníme téměř ve všech oborech celostátních kol vyhlášených MŠMT. Minulý školní rok se do celostátního kola soutěže žáků ZUŠ České republiky opět probojoval soubor bicích nástrojů. Ve stejné soutěži ZUŠ uspěla také děvčata tanečního oboru a v celostátním kole se umístila v bronzovém pásmu. Soubor literárně dramatického oboru získal nominaci pro postup na národní přehlídku dětského divadla Dětská scéna a úspěšně reprezentoval na mezinárodní přehlídce dětského divadla „Brnkání“ v Brně. Na festivalu akordeonistů na Slovensku se naše žákyně umístily ve stříbrném a zlatém pásmu. I v letošním školním roce máme první úspěchy. Dvě žákyně ve hře na akordeon postoupily v soutěži ZUŠ do celostátního kola. Všechny tyto aktivity ovlivňují kvalitu výuky a motivují žáky k lepším výkonům.

Na veřejnosti se škola prezentuje velmi dobře. Mimo svých pravidelných vystoupení se podílí organizačně i programově na mnoha akcích města. Zapojuje se také do různých společných projektů. To potvrzuje účast na happeningu základních uměleckých škol „ZUŠ Open“ pořádaného každoročně nadací Magdalény Kožené. Zájem veřejnosti o tuto akci je vysoký a soubor bicích nástrojů Asaf byl letos nominován na celostátní přehlídku Open ZUŠ do Prahy, kde bude naší ZUŠ reprezentovat společně s ostatními soubory ZUŠ z celé republiky ve Valdštejnských zahradách.

V minulých letech jsme navázali spolupráci se sousedními ZUŠ a na veřejnosti se prezentovali společně formou hostování při některých významnějších koncertech. Je to určitě zajímavá konfrontace a zároveň možnost výměny zkušeností. Zájem o studium na naší škole má stále vzrůstající tendenci, kapacita je naplněna. O podmínkách a průběhu studia jsou rodiče informováni prostřednictvím nástěnek, vývěsek, žákovských sešitů a v neposlední řadě webových stránek. Tyto stránky jsou pravidelně aktualizovány a doplněny bohatou fotodokumentací z naší činnosti. Webové stránky tvoří důležitou součást propagace naší školy a poskytují široké informace o škole a její činnosti.

Organizační oblast

Roční plány, zpracování plánů měsíčních a následně jejich prodiskutování na společných pravidelných poradách je základním kamenem k dobrému fungování školy. Vyslovují se požadavky na akce budoucí, zhodnotí se ty již uskutečněné, zadají se konkrétní úkoly. Učitelé mají možnost vyslovit své názory a připomínky. Na poradách se vyhodnotí docházka do jednotlivých oborů a řeší se případné problémy s jednotlivými žáky. Ředitel má možnost informovat učitele o finanční situaci školy, o výdajích a příjmech školy, o FKSP a hospodaření s těmito finančními prostředky, s novinkami ve vzdělávání a také o spolupráci se spolkem rodičů, který při škole pracuje.

Rovněž stanovení kritéria hodnocení pracovníků pro určení výše osobního příplatku a mimořádných odměn je potřebným krokem k větší pracovní motivaci učitelů a stejně tak zpracování systému kontrol a jejich následné vyhodnocování.

Aby škola dobře fungovala a vychovávala své žáky kvalitně, musí mít spokojené, dobře motivované učitele, kterým je dán prostor pro seberealizaci a tvůrčí práci. Ředitel by jim měl vytvořit veškeré podmínky, a to jak materiální, tak pracovní i lidské.

S novoměstskou hudební školou jsem spjata již mnoho let. Pokud budu ve funkci pokračovat, bude to s největší pravděpodobností moje poslední funkční období. Chtěla bych školu svému nástupci předat v dobrém stavu, fungující, se spokojenými učiteli a nadanými žáky, také s dobře nastaveným rozpočtem, aby byla zajištěna po ekonomické stránce. Jsem přesvědčena, že pokud na škole udržím stávající pedagogický sbor, který funguje jako celek velice dobře, a případně jej v některých oborech posílím, mohlo by se mi to podařit.