Základní umělecká škola

Opatření pro činnost při vzniku mimořádné události

Název subjektu: ZUŠ Jana Štursy Nové Město na Moravě
Adresa subjektu: Bradyových 16 , 592 31 Nové Město na Moravě
IČ: 70 28 24 39

OPATŘENÍ PRO ČINNOST PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

V souladu s ustanovením § 102, odst. 6 zákona 262/2006 Sb. v platném znění, zákona č. 239/2000 v platném znění a dalších předpisů stanovuji tímto způsob zajištění plnění povinností při vzniku mimořádné události.

ZAJIŠTĚNÍ OBJEKTU ŠKOLY, ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI ZAMĚSTNANCŮ, DĚTÍ, ŽÁKŮ A STUDENTŮ

Z legislativy vyplývá povinnost zajištění řádného zajištění vstupu do objektu školy nebo školského zařízení (nejen školská ale i zákoník práce apod.). Všechny vstupy musí být řádně zajištěny proti vstupu neoprávněných osob a to školy k tomu již dávno přistoupily několika způsoby. Jedná se o uzamčený vchod a zvonek, vrátný, čipy, karty apod. Vzhledem k aktualizaci možných rizik je potřeba si uvědomit, že největším nebezpečím pro vstup neoprávněné osoby je v našem případě žák, dítě, student.

Bezpečnostní opatření k zajištění objektu Základní umělecké školy Jana Štursy

Informace ke vstupu do budovy

 • vstup do budovy je zajištěn přes čipový systém a je vybaven kamerovým systémem městské policie
 • škola je vybavena grafickým informačním systémem
 • návštěvy jsou povinny se ohlásit v kanceláři školy a je zákaz jejich samovolného pohybu po objektu
 • pokud je do školy vpuštěna osoba na zazvonění a v přiměřeném čase nedorazí do kanceláře, je nutné provést fyzickou kontrolu a osobu vyhledat

Provoz školy

 • čipový systém pro vstup do budovy je aktivní od 11h do 19h a to pouze v pracovní dny
 • mimo dobu od 11h do 19h pouští do školy vyučující osobně dle rozvrhu hodin
 • uzamknutí školy je automatické, stejně tak jako elektronické zastřežení objektu
 • seznam vlastníků, kteří mají klíče od budovy, je v kanceláři školy

Ohlášení cizí osoby

 • zaměstnanci školy jsou povinni si všímat pohybu cizích nebo podezřelých osob v budově školy
 • pokud se pohybuje v prostorách školy neznámá (podezřelá osoba), nekontaktujeme ji, ale ohlásíme jejich pohyb vedení školy
 • při jakémkoli podezřelém chování je třeba dodržovat bezpečností zónu několika metrů od podezřelého, nejlépe se schovat do jiné místnosti, zamknout zevnitř a počkat na příjezd policie

Přijetí informace o vzniku mimořádné události

Mimořádná událost může vzniknout jak činností uvnitř organizace nebo může být oznámena z vnějších zdrojů.

 • Interní
  • V případě vzniku jakékoli mimořádné události (zpravidla požár, výbuch, úraz apod.) je
   zaměstnanec, který ji zjistí povinen bez zbytečného odkladu toto oznámit řediteli organizace nebo
   nejvýše postavenému zaměstnanci, který je přítomen.
 • Externí
  • V případě přijetí informace z vnějšího zdroje je povinnost osoby zprávu předat oprávněné osobě. Příjem takových zpráv je zpravidla telefonicky. Je-li to možné je oznamovatel přepojen na ředitele nebo na nejvýše postaveného a přítomného zaměstnance. Pokud se jedná o zprávu anonymní, provede osoba, která ji vyslechla bez zbytečného odkladu, přenos informace vedoucímu zaměstnanci. Současně se o příjmu takové zprávy (například „ve škole je bomba“) provede písemný záznam s údaji, kdy byly převzata, kdo ji podával (muž, žena dítě), v kolik hodin byla přijata a tento záznam bude uchován pro další řízení. Záznam se provede na jakýkoli papír, není předepsán žádný tiskopis. Jde pouze o záznam o přijetí, aby v pozdějším řízení nedocházelo ke zveličování apod.

Interní důležitá čísla

Pozice Interní linka Mobilní telefon Poznámka (pokud máte další komunikační prostředky, uveďte)
Ředitel organizace 566 598 261 732 681 238
Zástupce ředitele 566 598 262 604 878 751
Zřizovatel (obec, kraj) 566 598 300

Ředitel nebo nejvýše postavený zaměstnanec po zvážení rozhodne o situaci a bude informovat složky IZS a bude se řídit jejich pokyny (například při ohlášení bomby apod.). Obsahem hlášení nadřízenému orgánu je především: datum, hodina a místo vzniku mimořádné události, druh, charakter vzniklé mimořádné události, dosud zjištěné následky mimořádné události, počty zraněných, mrtvých či pohřešovaných dětí a zaměstnanců a potřebná již přijatá opatření

krizová důležitá čísla

pozice telefonní spojení
INTEGROVANÝ ZÁCHRANÝ SYSTÉM 112
POLICIE ČR 158
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR 150

Nebo přijme okamžité rozhodnutí a prostřednictvím technických prostředků nebo jiným způsobem sdělí vzniklou situaci dalším zaměstnancům a osobám zdržujícím se v objetu a je-li nutné, nařídí evakuaci objektu. Evakuace se vyhlásí akustickým signálem (zvonění, rozhlas). Pokud by došlo k poruše akustického zařízení, budou pokyny zveřejněny pověřenými osobami nebo prostřednictvím interní telefonní ústředny popřípadě mobilními telefony.

evakuace osob při vzniku mimořádné události

Vlastní evakuace se řídí pokyny v Opatřeních pro mimořádné události, nebo požárního evakuačního plánu popřípadě dle jiné interní a zveřejněné informace. Evakuované osoby se shromažďují na určeném místě, které je zpravidla určeno v požárním evakuačním plánu. Bude-li mimořádná událost charakteru, kdy složky integrovaného záchranného systému bude doporučeno nevycházet z objektu, shromáždí se osoby na místě v objektu, zpravidla tělocvična, jídelna apod. Pokud by došlo k ohrožení vodou apod., budou evakuované osoby shromážděny v nejvyšším možném patře nebo na místě, kde se nepředpokládá dosah vody.

záchranné práce při vzniku mimořádné události

Vzhledem k tomu, že jsme školským zařízením, je prvotním úkolem zajistit bezpečnost dětí, žáků a studentů, popřípadě osob se sníženou schopností pohybu nebo orientace. Z tohoto důvodu není ze strany zaměstnanců prováděn žádný úkon směřujících k záchranným pracím. Vše směřuje k evakuaci a zajištění bezpečnosti svěřených osob. V případě požáru je-li to možné, provádí dospělá osoba prvotní zásah ale za předpokladu, že nemá v péči svěřené osoby nebo tyto nepředala jinému zaměstnanci, který evakuaci dokončí a doprovodí skupinu na místo určené ke shromáždění. Vlastní organizaci záchranných prací především organizačně následně
zajišťuje školník, správce objektu apod., spolupracuje s jednotkami IZS.

Důležitá místa

Pozice Místo
Hlavní uzávěr plynu v přízemí budovy
Hlavní vypínač elektro (hlavní rozvaděč pro objekt) v přízemí budovy
Hlavni uzávěr vody v přízemí budovy

Příprava k sebeochraně a vzájemné pomoci při mimořádné události

Zaměstnanci jsou seznamováni s pokyny pro chování se při mimořádných událostech zpravidla v cyklu 1 x ročně. Tyto informace jsou součástí pravidelného školení o BOZP a PO. Dětem, žákům a studentům jsou informace předávány prostřednictvím samostatných bloků zakomponovaných ve školním vzdělávacím programu

možné případy mimořádných událostí

Teroristický čin – anonymní oznámení o uložení bomby

Pokud bude oznámení o uložení bomby sděleno formou telefonátu, je třeba zapsat znění oznámení umístění a druhu výbušniny. Pokud bude oznámení o uložení bomby sděleno formou písemnosti, písemnost uschováme k dalšímu šetření

Postup:

 • Nahlásit událost na linku IZS 112 nebo HZS – 150 nebo Policie ČR – 158
 • Pokud je bomba v prostorách školy kde se pohybují osoby (žáci) – okamžitě proveďte evakuaci (evakuace bude provedena stejným způsobem jako při požáru)
 • Podezřelého předmětu se nedotýkat
 • Dodržujte pokyny bezpečnostních složek

Teroristický čin – obdržení podezřelé zásilky

Jak poznáte podezřelou zásilku:

 • Neočekávaná zásilka od neznámého odesilatele
 • Výhružný text na zásilce
 • Zapáchající zásilka
 • Zásilka, u které po otevření zjistíme, že obsahuje prášek nebo podezřelý předmět

Jak se zachovat:

 • S podezřelou zásilkou netřepejte ani nevyprazdňujte její obsah
 •  Opusťte místnost, umyjte se vodou a mýdlem a událost ohlaste na linku HZS – 150 nebo na linku Policie ČR – 158
 • HZS nebo Policie ČR zásilku převezmou a odvezou k ověření

Než zavoláte na tísňovou linku, zvažte skutečnosti, které Vás vedou k názoru, že se jedná o podezřelou zásilkou

Únik nebezpečných látek při dopravní nehodě nebo technických havárií

Každý zaměstnanec, případně jiná osoba, která zpozoruje havárií s únikem nebezpečných látek, je povinna neprodleně nahlásit toto zjištění na ohlašovně nebo pověřenému zaměstnanci vedení organizace nebo na linku HZS – 150. Pokud havárií s únikem nebezpečných látek zpozoruje žák, nahlásí událost nejbližšímu zaměstnanci školy, který zajistí ohlášení na ohlašovně nebo řediteli školy nebo na linku HZS – 150.

Hlavní zásady:

 • Nepřibližovat se k místu havárie
 • Provést ukrytí dle pokynů
 • Uzavřít a utěsnit dveře, okna a jiné otvory
 • Vypnout ventilaci
 • Sledovat informace v rozhlase, televizi a místním rozhlase
 • Budovu školy opustit jen na pokyn

Ochrana v případě radiační havárie

Hlavní zásady:

 • Provést ukrytí podle plánu školy
 • Uzavřít a utěsnit dveře, okna a jiné otvory
 • Vypnout ventilaci
 • Sledovat informace v rozhlase, televizi a místním rozhlase
 • Připravit si prostředky improvizované ochrany
 • Připravit si evakuační zavazadlo
 • Jodové přípravky (tablety) a prostředky individuální ochrany převezměte a použijte až na základě veřejné výzvy
 • Budovu školy opustit jen na pokyn

Prostředky improvizované ochrany osob:

 • Ochrana dýchacích cest – vodou navlhčené roušky (kapesník, ručník apod.)
 • Ochrana hlavy – čepice, klobouk, šála tak, aby vlasy byly úplně zakryty a zvolená pokrývka chránila též čelo, uši a krk
 • Oči chránit brýlemi – lyžařskými či motoristickými
 • Povrch těla chránit kombinézou, kalhotami, pláštěm nebo pláštěnkou
 • Ochrana rukou – rukavicemi, igelitovým sáčkem, nebo omotat kusem látky
 • Nohy chraňte vysokými botami

Ochrana před povodněmi

 • Ochranu dělíme na preventivní opatření, bezprostřední ochranu před živlem a opatření po povodni. Prevence je plánovaná činnost, do níž spadá zpracování povodňových plánů, stanovení zátopových území a jejich vyklizení, příprava účastníku povodňové ochrany
 • Hlavní činnosti je evakuace obyvatelstva (žáků) z ohrožených prostor
 • Evakuace bude provedena stejným způsobem jako při požáru
 • Pokud škola spadá do zátopového území, je zahrnuta do protipovodňového plánu

Nebezpečí zátopové vlny – se vyhlašuje v případě náhlého protržení hráze vodní nádrže a vzniku zátopové vlny nebo při vzniku zátopových vln v důsledku přívalových dešťů.

Opatření před povodní:

 • Vytipovat bezpečné místo, které nebude zaplaveno vodou
 • Připravit pytle s pískem na utěsnění nízko položených dveří a oken
 • Připravit potraviny a pitnou vodu na 2 – 3 dny
 • Upevnit věci, které by mohla odnést voda
 • Připravit evakuační zavazadlo

Při povodni:

 • Opustit ohrožený prostor
 • V případě evakuace dodržovat zásady pro opuštění bytu (ZŠ, DD)
 • Je-li dostatek času, okamžitě se přesuňte na vytipované místo, které nebude zaplaveno vodou

Po povodni:

 • Nechat zkontrolovat stav budovy (statiku), rozvody energií, stav kanalizace a rozvodu vody
 • Zlikvidovat potraviny a plodiny, které byly zasaženy vodou, podle pokynů hygienika
 • Kontaktujte příslušné pojišťovny ohledně náhrad škod

Všeobecné pokyny k ochraně obyvatelstva

Signály civilní ochrany

Tón Význam Činnost
Kolísavý 140 vt. Všeobecná výstraha Poslech sdělovacích prostředků

Jak se zachovat když zazní siréna:

 • Ukrýt se
 • Vyhledejte úkryt v nejbližší budově
 • Cestujete-li dopravním prostředkem, zaparkujte a vyhledejte nejbližší úkryt (budovu)
 • Uzavřít okna a dveře
 • Uzavřením prostoru snížíte pravděpodobnost zasažení nebezpečnými látkami
 • Zapnout rádio, televizi
 • Sledujte zprávy a řiďte se vydanými pokyny
 • V případě výpadku elektrického proudu využijte rádie na baterie

V Novém Městě na Moravě , dne 20. 10. 2014

Eva Mošnerová, ředitelka školy