Základní umělecká škola

Šablony ZUŠ Jana Štursy

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014513
Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Doba realizace projektu: 1. 9. 2019 – 31. . 2021
Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat:
Personální podporu zaměstnanců, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZUŠ, rozvojové aktivity ZUŠ a spolupráci s rodiči žáků ZUŠ a veřejností.

Aktivity projektu:

1. Projektové dny (ve škole i mimo školu):

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí a žáků. Projektová výuka bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí žáků.
Projektovou výuku dále charakterizuje:

  • důraz na aktivizační metody výuky;
  • zahrnutí metod kooperativního učení, vedení k samostatnosti;
  • rozvoj kritického myšlení, kreativních metod výuky;
  • důraz na praktickou využitelnost poznatků;
  • důraz na mezipředmětovou spolupráci.

2. Komunitně osvětová setkávání:

Cílem této aktivity je podpořit inkluzivní klima a komunitní charakter základní umělecké školy.
ZUŠ zorganizuje volnočasové komunitní osvětové setkání s rodiči, přáteli školy a veřejností za pomoci odborníka nebo odborného týmu (organizace, spolku apod.). Žáci ze školy se mohou do aktivity zapojit jako diváci nebo i jako samotní aktéři.

3. Koordinátor spolupráce ZUŠ a příbuzných organizací – personální podpora ZUŠ:

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – koordinátora spolupráce ZUŠ a příbuzných organizací základním uměleckým školám (dále také: Koordinátor spolupráce školy, či koordinátor).
Koordinátor spolupráce ZUŠ navazuje kontakty za účelem komunikace a hledání vhodných forem spolupráce se zástupci různých organizací v oblasti kultury a umění (školy, školská zařízení, neziskové organizace, spolky, úřady, aj.), případně v oblasti sociálních služeb.

4. Vzdělávání pedagogických pracovníků ZUŠ:

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.
Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu akreditovaného v systému DVPP.

5. Vzájemná spolupráce pedagogů ZUŠ:

Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků základních uměleckých škol.
Podmínkou je vytvoření minitýmu ve spolupráci tří pedagogických pracovníků.  Pedagogové se v průběhu 10 po sobě jdoucích měsíců, ve kterých probíhá výuka, budou scházet s cílem plánovat, realizovat (pozorovat) a reflektovat aktivity v jedné z výše uvedených tematických variant.

6. Tandemová výuka v ZUŠ

Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků základních uměleckých škol (a pedagogických pracovníků středních škol a budoucích pedagogů) v oblasti podpory společného vzdělávání v jednotlivých uměleckých oborech a rozvoje klíčových kompetencí. Díky spolupráci se zlepší kvalita výuky, která bude mít pozitivní vliv na výsledky žáků.
Aktivita je určena pro dva pedagogy, kteří společně naplánují a zrealizují 10 vyučovacích hodin v průběhu 10 po sobě jdoucích měsíců, ve kterých probíhá výuka. Po každé vyučovací hodině proběhne reflexe včetně zhodnocení využitých metod a vlivu na vzdělávací procesy a výsledky žáků.

7. Zapojení odborníka z praxe do výuky v ZUŠ

Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků základních uměleckých škol a odborníků z praxe v rámci jednotlivých uměleckých oborů. Díky spolupráci se zlepší kvalita výuky, která bude mít pozitivní vliv na výsledky žáků.
Aktivita je určena pro pedagoga ZUŠ a odborníka z praxe, kteří společně naplánují a zrealizují 10 vyučovacích hodin v průběhu 10 po sobě jdoucích měsíců, ve kterých probíhá výuka. Pro každou vyučovací hodinu proběhne reflexe včetně zhodnocení využitých metod a vlivu na vzdělávací procesy a výsledky žáků. Spolupráce pedagoga a odborníka z praxe může probíhat napříč vzdělávacími obory a ročníky.

8. Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/ školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv 

Cílem je podpořit pedagogy základních uměleckých škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově žáků, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol/školských zařízení.