Úplata za vzdělávání dle manuálu MŠMT

Petr Sobotka  Sdílet článek na nebo

Úplata za vzdělávání dle manuálu MŠMT   „Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19“ Zařízení veřejných zřizovatelů Pokud je určitému …

Úplata za vzdělávání dle manuálu MŠMT

 

„Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19“

Zařízení veřejných zřizovatelů

Pokud je určitému dítěti/žákovi/studentovi/účastníkovi nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o jeho omluvenou nepřítomnost ve škole a úplata se hradí.

Pokud na základě rozhodnutí KHS nebo MZ dojde k uzavření školy, platí u škol a školských zařízení veřejných zřizovatelů následující:

V mateřských školách stanoví ředitel školy maximální výši úplaty poměrně poníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu, je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů provozu, a to i v případě, že mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem.

S ohledem na povinnost základních uměleckých škol poskytovat vzdělávání distančním způsobem, se úplata nevrací.

Ve školní družině stanoví ředitel školy úplatu poměrně poníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu, je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů provozu.

Ve školním klubu nebo středisku volného času se úplata poměrně vrací (nebo nepožaduje),
není-li vzdělávání nahrazeno nebo neposkytuje-li se vzdělávání distančním způsobem. Úplata se tedy nepožaduje po účastnících nebo žácích zapsaných k činnostem, které neprobíhají nebo nemohou probíhat na dálku.

Odkaz na stažení: https://www.msmt.cz/manual-k-provozu-skol-od-zari

Další možností je ukončení nebo přerušení vzdělávání v ZUŠ
Ve věci úplaty lze postupovat podle § 8 odst. 3 vyhlášky. Podle tohoto ustanovení platí, že žák může ukončit vzdělávání na základě písemného oznámení z důvodů hodných zvláštního zřetele (zejména zdravotních). Jak nám bylo sděleno, nynější aktuální mimořádnou situaci lze chápat také jako důvod hodný zvláštního zřetele. Pokud zákonný zástupce požádá o ukončení vzdělávání s uvedením dne (nelze zpětně), jinak dnem doručení, lze poměrnou část úplaty za vzdělávání vrátit. Pokud bude žák chtít opět navštěvovat ZUŠ, může být znovu přijat ke studiu za podmínek uvedených v § 2 vyhlášky.

Nejčastější dotazy ke školství a koronaviru: https://www.msmt.cz/nejcastejsi-dotazy-ke-skolstvi-a-koronaviru-1